Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

ARTImetria és responsable de la direcció tècnica de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), un projecte de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

La missió de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya és contribuir a l’excel·lència dels museus i el patrimoni en les seves relacions amb els públics, usuaris i grups d’interès, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de l’ús social del patrimoni cultural, tant en quantitat com en qualitat.

Així, l’OPPCC dona suport als museus, a altres equipaments patrimonials així com a les administracions públiques i agents privats que s’ocupen del patrimoni a Catalunya en la seva relació amb els públics per contribuir a millorar la planificació i gestió museística gràcies a la recerca i la formació.

Els objectius de l’OPPCC són els següents:

  • Establir criteris i metodologies per al coneixement i avaluació dels públics dels museus i el patrimoni.

  • Generar informació útil al voltant dels públics per a les administracions públiques i els museus.

  • Formar als professionals dels museus i el patrimoni en el disseny, obtenció, tractament i interpretació de la informació relativa als visitants dels equipaments en els que treballen.

  • Formar als futurs professionals dels museus i el patrimoni en l’avaluació dels públics.

  • Sensibilitzar sobre l’ús social dels museus i de patrimoni cultural.

  • Comunicar els resultats de la recerca desenvolupada sobre el públic de museus i patrimoni.

  • Promoure la col·laboració científica i acadèmica amb professionals i experts sobre els públics del patrimoni tant a nivell nacional com internacional.


Per assolir aquests objectius, l’Observatori compta amb diferents programes agrupats en tres plans:

Pla de Recerca:
a. Programa Eines, que proposa l’elaboració de materials, pautes, estàndards i manuals que siguin d’utilitat per a la recollida d’informacions relatives als públics i no públics per part dels museus. Aquest programa inclou el projecte del Recompte de la freqüentació dels museus i equipaments patrimonials de Catalunya, consistent en la recollida anual i gestió de les dades de freqüentació del patrimoni cultural visitable a Catalunya, a partir d’un protocol dissenyat per l’OPPCC.
b. Programa Estudis: elaboració d’informes puntuals i periòdics a partir de dades secundàries, és a dir a partir d’informació produïda per altres agents. Aquests estudis s’elaboren a petició de l’administració pública que ho sol·licita, de manera prioritària, a petició del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, patró de l’ICRPC. Igualment, aquest programa també inclou la producció i coordinació d’estudis que generen informació primària, és a dir informació que procedeix de la consulta amb professionals i organitzacions.

Pla de formació
a. Programa Seminaris: organització de cursos de formació adreçats a professionals de museus, col·leccions i altres equipaments patrimonials, a les diverses xarxes territorials on s’integren els museus locals existents a Catalunya. Cursos amb un enfocament eminentment pràctic per a l’aprenentatge de tècniques que permetin dissenyar, produir, tractar i interpretar estudis d’avaluació dels visitants.
b. Jornada anual, en la que es presenten casos de bones pràctiques i experiències internacionals i que ofereix un espai de trobada i intercanvi anual entre professionals dels museus interessats en temes relacionats amb els visitants, el desenvolupament d’audiències, l’ús social del patrimoni, etc.
c. Formació universitària especialitzada, programa que té per objectiu la formació de futurs professionals de museus i equipaments culturals. Els membres i col·laboradors de l’OPPCC participen en cursos universitaris de tercer cicle dedicats a la formació en gestió cultural i gestió del patrimoni cultural.

Pla de comunicació
El Pla de Comunicació té per objectiu difondre el coneixement generat per l’Observatori, posant-lo a disposició dels agents del sector per contribuir a la millora de la seva relació amb el públic, de manera que s’incrementi, en últim terme, l’ús social del patrimoni cultural.

Projecte destacat

Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya
Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

ARTImetria és responsable de la direcció tècnica de l’Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), un projecte de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Llegir més